Our Self Help Groups

  • Jagadguru Shri Mouneshwar swa-sahay sangha
  • Shri Kalikadevi srishakti swa-sahay sangha
  • Jagadguru Shri Shivalingeshwar swa-sahay sangha
  • Shri K N Pattar swa-sahay sangha
  • Shrimati L N Pattar swa-sahay sangha
  • Shri Siddivinayak swa-sahay sangh
  • Shri Mahalaxmi swa-sahay sangha
  • Shri Saraswatidevi swa-sahay sangha
  • Shri Vishwakarma samaj swa-sahay sangha
  • Shri Beersiddeshwar mahila swa-sahay sangha